NEKOPOST

Term of use (เงื่อนไขการให้บริการ)

1. ระบบมีการเก็บข้อมูลส่วนตัวพื้นฐาน อาทิเช่น E-mail, Username เพื่อการติดต่อ และให้บริการ
2. การละเมิดลิขสิทธิ์ในตัวผลงานของสมาชิก ทางเว็บไซต์จะช่วยอำนวยความสะดวกในการไกล่เกลี่ยเท่านั้น โดยไม่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างสมาชิก และเจ้าของผลงาน

เพิ่มเติมกฏระเบียบของเว็บไซต์

สมาชิก จะต้องไม่พาดพิงเรื่องการเมือง สถาบันกษัตริย์ ศาสนา รวมถึงบุคคลใดใด ที่อาจก่อนให้เกิดความแตกแยก
ผลงาน ผลงานที่นำเสนอในเว็บไซต์ จะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ภายในประเทศไทย หากพบว่ามีการได้ลิขสิทธิ์ภายในประเทศแล้ว จะต้องนำออกอย่างช้าที่สุดคือวันที่ผลงานนั้นเริ่มเผยแพร่อย่างถูกลิขสิทธิ์
ผลงาน ผลงานที่สมาชิกนำเสนอ จะต้องไม่มีเจตนามุ่งเน้นต่อสิ่งที่ขัดแย้งต่อศีลธรรมอันดีของไทย หรือพาดพิงบุคคลจนก่อให้เกิดความเสียหาย
ผลงาน ผลงานแปลที่ขาดการอัพเดทนานเกินความเหมาะสม สมาชิกสามารถติดต่อแอดมินเพื่อพิจารณาให้สิทธิ์ในการ "แปลต่อ" หรือ "แทนที่" ผลงานนั้นได้
ผลงาน ผลงานแปลสามารถแปลแข่งกับผลงานที่มีอยู่แล้วได้ แต่ต้องผ่านการพิจารณาจากแอดมินก่อนเท่านั้น
ผลงาน แอดมินมีสิทธิ์ในการปฏิเสธผลงานที่ละเมิดคำแนะนำ หรือกฏต่างๆ ดังที่กล่าวไว้ข้างต้นNEKOPOST.NET