NEKOPOST

Member Register


ยินดีต้อนรับเข้าสู่หน้าสมัครสมาชิกครับ! ก่อนเริ่มการสมัครสมาชิก ผมอยากให้ทุกคนเข้าใจธรรมเนียมปฏิบัติของน้องแมวสักเล็กน้อย เพื่อการอยู่ร่วมกันที่ดีของชุมชนน้องแมว :3

  • ไม่นำเรื่องศาสนา การเมือง หรือสถาบันกษัตริย์มาเกี่ยวข้อง
  • ไม่แอบอ้างผลงาน/บุคคล ไม่ว่ากรณีใดใดก็ตาม
  • ไม่ชักนำให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สมาชิกอื่นๆ
  • ห้ามกินข้าวเหลือ

NEKOPOST.NET