NEKOPOST.NET


Yoku Wakaranai keredo Isekai ni Tensei Shiteita You Desu
  Author あし
  Artist カオミン
  Website
  Status Active
  Release Date 2019-12-22
  Last Update 0000-00-00
  View 657,442
Category: adventure, comedy, fantasy, isekai, second_life, slice_of_life
 ตาลุงนักวิจัย เกิดใหม่เป็นโลลิต่างโลก 

Yoku Wakaranai keredo Isekai ni Tensei Shiteita You Desu
  Author あし
  Artist カオミン
  Website
  Status Active
  Release Date 2019-12-22
  Last Update 0000-00-00
  View 657,442

 ตาลุงนักวิจัย เกิดใหม่เป็นโลลิต่างโลก 

Project chapters
Ch.14.4 - ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ แต่เหมือนไปทำพี่น้องยูริหลงเข้าให้ซะแล้วล่ะ - ④
By Millonly , on 2021-01-14
Ch.14.3 - ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ แต่เหมือนไปทำพี่น้องยูริหลงเข้าให้ซะแล้วล่ะ - ③
By Millonly , on 2021-01-13
Ch.14.2 - ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ แต่เหมือนไปทำพี่น้องยูริหลงเข้าให้ซะแล้วล่ะ - ②
By Millonly , on 2020-11-20
Ch.14.1 - ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ แต่เหมือนไปทำพี่น้องยูริหลงเข้าให้ซะแล้วล่ะ - ①
By Millonly , on 2020-08-30
Ch.13.4 - ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ แต่นี่แหละวิถีแห่งอาหารต่างโลกล่ะ - ④
By Millonly , on 2020-07-25
Ch.13.3 - ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ แต่นี่แหละวิถีแห่งอาหารต่างโลกล่ะ - ③
By Millonly , on 2020-07-22
Ch.13.2 - ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ แต่นี่แหละวิถีแห่งอาหารต่างโลกล่ะ - ②
By Millonly , on 2020-07-20
Ch.13.1 - ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ แต่นี่แหละวิถีแห่งอาหารต่างโลกล่ะ - ①
By Millonly , on 2020-07-14
Ch.12.4 - ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ แต่ดูเหมือนจะปักธงเข้าให้แล้วล่ะ - ④
By Millonly , on 2020-06-29
Ch.12.3 - ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ แต่ดูเหมือนจะปักธงเข้าให้แล้วล่ะ - ③
By Millonly , on 2020-06-21
Ch.12.2 - ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ แต่ดูเหมือนจะปักธงเข้าให้แล้วล่ะ - ②
By Millonly , on 2020-06-17
Ch.12.1 - ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ แต่ดูเหมือนจะปักธงเข้าให้แล้วล่ะ - ①
By Millonly , on 2020-06-08
Ch.11.4 - ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ แต่ชักดูน่าใจเต้นขึ้นมาแล้วล่ะ - ④
By Millonly , on 2020-05-30
Ch.11.3 - ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ แต่ชักดูน่าใจเต้นขึ้นมาแล้วล่ะ - ③
By Millonly , on 2020-05-24
Ch.11.2 - ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ แต่ชักดูน่าใจเต้นขึ้นมาแล้วล่ะ - ②
By Millonly , on 2020-05-16
Ch.11.1 - ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ แต่ชักดูน่าใจเต้นขึ้นมาแล้วล่ะ - ①
By Millonly , on 2020-05-08
Ch.10.4 - ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ แต่ดูเหมือนว่าจะทำเกินไปแล้วล่ะ - ④
By Millonly , on 2020-05-02
Ch.10.3 - ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ แต่ดูเหมือนว่าจะทำเกินไปแล้วล่ะ - ③
By Millonly , on 2020-05-01
Ch.10.2 - ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ แต่ดูเหมือนว่าจะทำเกินไปแล้วล่ะ - ②
By Millonly , on 2020-04-27
Ch.10.1 - ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ แต่ดูเหมือนว่าจะทำเกินไปแล้วล่ะ - ①
By Millonly , on 2020-04-24
Ch.9.5 - ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ แต่ก็หวนรำลึกอดีตค่ะ
By Millonly , on 2020-04-19
Ch.9.4 - ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ แต่คงต้องออกเดินทางอีกครั้งแล้วล่ะ - ④
By Millonly , on 2020-04-12
Ch.9.3 - ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ แต่คงต้องออกเดินทางอีกครั้งแล้วล่ะ - ③
By Millonly , on 2020-04-12
Ch.9.2 - ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ แต่คงต้องออกเดินทางอีกครั้งแล้วล่ะ - ②
By Millonly , on 2020-04-07
Ch.9.1 - ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ แต่คงต้องออกเดินทางอีกครั้งแล้วล่ะ - ①
By Millonly , on 2020-04-04
Ch.8.4 - ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ แต่ไม่มีอารมณ์จะทำ "กิจวัตร" เอาซะเลยล่ะ - ④
By Millonly , on 2020-03-27
Ch.8.3 - ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ แต่ไม่มีอารมณ์จะทำ "กิจวัตร" เอาซะเลยล่ะ - ③
By Millonly , on 2020-03-27
Ch.8.2 - ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ แต่ไม่มีอารมณ์จะทำ "กิจวัตร" เอาซะเลยล่ะ - ②
By Millonly , on 2020-03-21
Ch.8.1 - ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ แต่ไม่มีอารมณ์จะทำ "กิจวัตร" เอาซะเลยล่ะ - ①
By Millonly , on 2020-03-20
Ch.7.4 - ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ แต่บริการด้วยใจเลยล่ะ- ④
By Millonly , on 2020-03-17
Ch.7.3 - ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ แต่บริการด้วยใจเลยล่ะ- ③
By Millonly , on 2020-02-03
Ch.7.2 - ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ แต่บริการด้วยใจเลยล่ะ- ②
By Millonly , on 2020-01-25
Ch.7.1 - ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ แต่บริการด้วยใจเลยล่ะ- ①
By Millonly , on 2020-01-25
Ch.6.2 - ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ แต่อยากหลีกเลี่ยงสังคมล่ะ- ②
By Millonly , on 2020-01-21
Ch.6.1 - ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ แต่อยากหลีกเลี่ยงสังคมล่ะ- ①
By Millonly , on 2020-01-21
Ch.5.2 - ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ แต่ไม่เห็นใจเลยล่ะ- ②
By Millonly , on 2020-01-20
Ch.5.1 - ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ แต่ไม่เห็นใจเลยล่ะ- ①
By Millonly , on 2020-01-19
Ch.4.4 - ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ แต่คนเดียวก็เก่งได้ล่ะ- ④
By Millonly , on 2020-01-15
Ch.4.3 - ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ แต่คนเดียวก็เก่งได้ล่ะ- ③
By Millonly , on 2020-01-14
Ch.4.2 - ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ แต่คนเดียวก็เก่งได้ล่ะ- ②
By Millonly , on 2020-01-13
Ch.4.1 - ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ แต่คนเดียวก็เก่งได้ล่ะ- ①
By Millonly , on 2020-01-13
Ch.3.4 - ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ แต่ก็อยากกินเนื้อล่ะ - ④
By Millonly , on 2020-01-05
Ch.3.3 - ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ แต่ก็อยากกินเนื้อล่ะ - ③
By Millonly , on 2020-01-05
Ch.3.2 - ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ แต่ก็อยากกินเนื้อล่ะ - ②
By Millonly , on 2020-01-03
Ch.3.1 - ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ แต่ก็อยากกินเนื้อล่ะ - ①
By Millonly , on 2019-12-30
Ch.2 - ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ แต่เหมือนจะสร้างบ้านเสร็จแล้วล่ะ
By Millonly , on 2019-12-28
Ch.1 - ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ แต่เหมือนชั้นจะเคยเป็นตาลุงมาก่อนล่ะ
By Millonly , on 2019-12-22

Post from visitors
SOCIAL NETWORK COMMENTS
Editor's message
SUGGESTED REVIEW
Under construction
ข้อควรระวังในการ Comment
1.เลือกใช้คำพูดที่เหมาะสม หยาบคายได้เล็กน้อย (เข้าใจว่าอิน Lol)
2.ไม่พาดพิงถึงบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรอื่นใด โดยไม่จำเป็น
3.ห้ามโพสลิ้งค์ไปยังเวปภายนอก เช่นแจกไฟล์ แปลอิ้ง
4.ห้าม Spoiled ยกเว้นมีคนถาม (ใส่จุดเคาะบรรทัดลงไปเยอะ ๆ เพื่อซ่อนสปอยล์ด้วยครับ)

หากพบเห็นการ Spoil หรือไม่เหมาะสม รบกวนแจ้งที่ Inbox Fan Page ครับ


NEKOPOST.NET