Heaven Awakening Path ตอนที่ 62 | Nekopost.net 
NEKOPOST
การแสดงผล

Heaven Awakening Path

Ch.62 - การสัมผัสพลังวิญญาณแห่งเสียง


ตอนที่ 62 – การสัมผัสพลังวิญญาณแห่งเสียง

 

แครก...แครก...แครก...

เสียงนั้นดังเป็นจังหวะอย่างต่อเนื่องในดงไม้ เศษไม้กองใหญ่กองอยู่ข้างเท้าซ้ายของลู่ผิง และไม่นานก็มีเศษไม้กองเล็กกองอยู่ข้างเท้าขวาของลู่ผิงซึ่งมีมีเศษไม้ขนาดเล็กกว่าอีกกองหนึ่ง

ความสำเร็จไม่ง่ายดายเลย ทุกครั้งลู่ผิงกระทำการอย่างระมัดระวัง ระมัดระวังขึ้น และระมัดระวังที่สุด แต่ผลลัพธ์ก็ยังคงเป็นเช่นเดิมเสมอ เสียงแครกดังขึ้นและเศษไม้ก็แตกเล็กลงไปกว่าเดิม

แต่เขาก็ไม่หมดกำลังใจ

เขาหักชิ้นหนึ่ง หยิบอีกชิ้น แล้วลองใหม่อีกครั้งและอีกครั้ง เขาไม่รู้สึกเบื่อหน่า